RUMORED BUZZ ON ขวัญวันเทศกาล

Rumored Buzz on ขวัญวันเทศกาล

Rumored Buzz on ขวัญวันเทศกาล

Blog Article

— ท้าวศรีจุฬาลักษณ์, ตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์

ส่งเสริมคุณค่าทางจริยธรรม: การเล่นสงกรานต์อย่างมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อต่อกัน ไม่เล่นน้ำแรง ไม่ล่วงละเมิดผู้อื่น เป็นการปลูกฝังคุณธรรมที่ดีงาม

ตามที่ กรมประชาสัมพันธ์ ได้ให้ข้อมูลไว้ คือ วันสงกรานต์ หรือ วันมหาสงกรานต์ เป็นวันที่ได้รับอิทธิพลมาจากเทศกาลโฮลีของประเทศอินเดีย แต่วันสงกรานต์ของไทยเปลี่ยนจากการสาดสี เป็นการสาดน้ำใส่กัน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดในช่วงเดือนเมษายน และในอีกแง่หนึ่งยังมีความเชื่อว่าเป็นการปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไป ทำให้นิยมเล่นสาดน้ำ และประแป้งกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยจะไม่ถือโทษโกรธกัน

การจัดการความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

At these types of a great instant, I send you a delicate and heat care and want: Could daily be excellent for you, Most effective wishes for the vacations and joy all through the New Year.

ขอให้ความโชคดีจงมีแด่ท่าน และขอให้ประสบความสำเร็จในปีที่กำลังจะมาถึงนี้ด้วย

สงกรานต์ปีนี้ ขอให้สมหวังดั่งใจปรารถนา มีสุขภาพแข็งแรง จิตใจแจ่มใส คลายทุกข์คลายโศกตลอดไป สงกรานต์ปีนี้ ขอให้สมหวังดั่งใจปรารถนา มีสุขภาพแข็งแรง จิตใจแจ่มใส คลายทุกข์คลายโศกตลอดไป

สงกรานต์ปีนี้ ขอให้คลายทุกข์โศก ปลอดโรคพ้นภัย ให้มีโชค มากลาภ ด้วยเงินทองที่หมายปอง ให้สมหวัง ดั่งใจเทอญ สงกรานต์ปีนี้ ขอให้คลายทุกข์โศก ปลอดโรคพ้นภัย ให้มีโชค มากลาภ ด้วยเงินทองที่หมายปอง ให้สมหวัง ดั่งใจเทอญ

 ชมขบวนแห่ตรุษจีนที่ยิ่งใหญ่อลังการ

ความสําคัญวันสงกรานต์: มากกว่าแค่สาดน้ำ

สงกรานต์ ขอให้คุณพระรัตนตรัยรักษา คุ้มครองให้ไม่เจ็บ ไม่จน แก่คนที่พูดดี ทำดี สงกรานต์ ขอให้คุณพระรัตนตรัยรักษา คุ้มครองให้ไม่เจ็บ ไม่จน แก่คนที่พูดดี ทำดี

การสร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน ได้แก่ การร่วมกันทำบุญให้ทาน การก่อพระเจดีย์ทรายและเป็น ขวัญวันเทศกาล การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา การเล่นสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานรื่นเริงร่วมกัน นอกจากนี้ ยังสร้างความรู้สึกผูก พันกลมเกลียวต่อบุคคลในสังคมเดียวกัน และสร้างความรู้สึกหวงแหนในสาธารณสมบัติของสังคม และสิ่งแวดล้อมโดยการช่วยกันทำความสะอาดบ้านเรือน วัดวาอาราม ตลอดจนอาคารสถานที่สถานที่ต่าง ๆ

การแสดงบาสะโลปอินโดไชน่า ริมฝั่งโขง

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ อีเมลรับข่าวสาร กิจกรรมและเอกสารนำเสนอ

Report this page